تمپر


13972200 ریال

تمپر


 

جزئیات

جهت فشرده کردن قهوه

میانگین امتیاز

35%
28%
14%
7%
18%
1 2 3 4 5